W roku 2018, w konkursie na najlepszą publikację młodego pracownika naukowego, jury konkursu zarekomendowało przyznanie nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego wysokości 20 000 zł, Pani dr Katarzynie Magiera-Mularz z Wydziału Chemii UJ za pracę zatytułowaną pt „Bioactive Macrocyclic Inhibitors of the PD-1/PD-L1 Immune Checkpoint” opublikowaną  w „Angewandte Chemie International Edition”. Gratulujemy!!!

Niezwykłym wyróżnieniem jest również samo nominowanie do nagrody - tu znadziesz listę prac nominowanych.

Bez tytułulogo bio male

W nagrodzonej pracy scharakteryzowano, po raz pierwszy, cel molekularny peptydów makrocyklicznych hamujących szlak PD-1/PD-L1 (programowanej śmierci komórkowej) oraz uzyskano informacje o sposobie ich oddziaływania z białkiem PD-L1. Opisane w nagrodzonej publikacji wyniki stanowią istotny wkład w rozwój inhibitorów PD-L1 o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii – najbardziej obiecującej spośród opracowanych ostatnio strategii przeciwnowotworowych

Nagroda Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk im. Prof. Wacława Szybalskiego przyznawana jest corocznie od 2013 roku za najlepszą pracę eksperymentalną zdziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Laureaci konkursu obok dyplomu otrzymują nagrodę pieniężną wysokości 20000 zł. Laureaci są także zapraszani do wygłoszenia referatu naukowego na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. Ewa Łojkowska (Przewodnicząca Kapituły, wice przewodnicząca KB PAN, Prezes Zarządu FPWS), prof. Tomasz Twardowski (Przewodniczący KB PAN), prof. Jacek Bigda (Zarządu FPWS), prof. Józef Dulak (KB PAN), dr hab. Marcin Filipecki (KB PAN), prof. Sławomir Milewski (Zarządu FPWS) oraz prof. Anna Skorupska (KB PAN).