Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

prof. dr hab. Stanisław Bielecki - przewodniczący,
Członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Białowiec
prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz
prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
prof. dr hab. Piotr Panet.
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
dr Danuta Ciechańska

Cele i zadania sekcji biogospodarki

Za strategiczne tematy badań naukowych i prac rozwojowych zmierzającym do rozwoju biotechnologii przemysłowej w najbliższych latach uznano:

  1. Unikatowe i ulepszone biokatalizatory, metabolity i mikroorganizmy nowej generacji jako niezbędne narzędzia w bioprocesach.
  2. Produkcja biomateriałów i polimerów biodegradowalnych.
  3. Zintegrowane biorafinerie - bioprocesy dla nowej generacji biopaliw ciekłych i gazowych oraz odzysku składników o wartości dodanej z produktów ubocznych i odpadów oraz metody biotechnologii przemysłowej dla zrównoważonego rozwoju.

Celem poszczególnych tematów jest:

Ad 1) Wykorzystanie metod współczesnych nauk biologicznych w celu otrzymania nowych preparatów enzymatycznych oraz szczepów drobnoustrojów do wytwarzania różnorodnych produktów. Szczegółowe zadania obejmują m.in. otrzymywanie czystych enancjomerów dla przemysłu farmaceutycznego, produkcję składników żywności funkcjonalnej; wytwarzanie tanich i łatwych w obsłudze biosensorów do wykorzystania w diagnostyce żywności i ochronie środowiska oraz opracowanie nowych technologii ochrony środowisk.

Ad 2) Opracowanie nowych technik wytwarzania biomateriałów oraz udoskonalenie technik obecnie wykorzystywanych. W szczególności chodzi tu o produkcję kwasu mlekowego i jego polimerów a także mikrobiologiczne wytwarzanie innych polihydroksykwasów, intensyfikację mikrobiologicznego wytwarzania celulozy i zastosowań mikrobiologicznej celuloz w medycyno raz otrzymywanie nowych materiałów z chitozanu i jego pochodnych oraz z pochodnych skrobi.

Ad 3) Opracowanie i wykorzystanie w praktyce kompleksowych technologii mikrobio-logicznych do przetwarzania surowców roślinnych oraz odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego do wytwarzania energii oraz półproduktów do dalszego przerobu dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i pokrewnych. Za najważniejsze zadania w tym obszarze uznano: udoskonalenia enzymatycznej hydrolizy surowców celulozowych, pozyskanie nowych drobnoustrojów do fermentacji hydrolizatów celulozowych, stworzenie nowych odmian roślin energetycznych o ulepszonych cechach technologicznych do wykorzystania jako surowiec w biorafineriach, badania nad jednoczesnym scukrzaniem i fermentacją surowców celulozowych, opracowanie nowych, wysokosprawnych bioreaktorów do produkcji biopaliw gazowych i ciekłych oraz opracowanie nowych biotechnologii otrzymywania półproduktów dla przemysłu chemicznego.