Pod patronatem prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 26.04.2012 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „GMO szansą polskiej biogospodarki". Podstawowe pytania postawione przed wykładowcami i uczestnikami konferencji dotyczyły następujących kwestii:

  • Czy możemy rozwijać biogospadarkę Polski i Unii Europejskiej bez GMO?
  • Czy GMO są bezpieczne dla konsumenta i środowiska [głównie stosowane jako żywność i pasza]?

 

 

Po powitaniu gości przez prof. Ryszarda Góreckiego, prof. Jerzego Duszyńskiego i prof. Stefana Malepszego sesję otworzył prof. Michał Kleiber, który przedstawił zarys dyskutowanej na sesji problematyki. Uczestnicy konferencji (ok. 130 osób), wśród których znaleźli się parlamentarzyści (3 senatorów i 4 posłów), naukowcy, studenci i przedstawiciele mass mediów, mieli możliwość wysłuchania wykładów wygłoszonych przez ekspertów:

  • prof. Tomasza Twardowskiego, przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN, który rozpoczął sesję krótkim wprowadzeniem oraz podsumował wszystkie wygłoszone referaty na końcu spotkania;
  • prof. Piotra Węgleńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił referat: „Inżynieria genetyczna jako podstawa biotechnologii”;
  • prof. Viviana Moses’a z King's College, London, który udzielił odpowiedzi na pytanie „co kupują ludzie?
  • dr Agnieszkę Dalbiak, z-ca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, która przedstawiła „aktualny i przyszły stan prawny”;
  • prof. Stanisławę Okularczyk, eksperta Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której wystąpienie było zatytułowane „Polskie rolnictwo i GMO”;
  • dra Krzysztofa Niemczuka, dyrektora Państwowego Instytut Weterynaryjny, który przedstawił temat „Polska GM żywność i GM pasze”;
  • prof. Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, który oszacował „koszty polskiego rolnictwa bez GMO”;
  • prof. Klausa Ammann’a z Botanical Garden, Bern, Szwajcaria, który rozwinął koncepcję „Biogospodarki”.

Konkluzja obrad i wniosek z dyskusji był jednoznaczny: kraje bogate (państwa członkowskie Unii Europejskiej, również Polska) mogą ponieść dodatkowe koszty i rozwijać gospodarkę bez wykorzystania GMO. Natomiast niezbędny będzie import produktów otrzymywanych z wykorzystaniem organizmów transgenicznych, jak też rezygnacja z bardzo cennej technologii odgrywającej nader istotną rolę w wielu dziedzinach gospodarki.

Należy odnotować jeden głos odmienny (przedstawiciel Komitetu Ochrony Przyrody), który stwierdzał arbitralnie, że GMO wymaga dalszych badań i może stanowić zagrożenie dla środowiska.

Podkreślano bardzo zdecydowanie pozytywny wydźwięk takich sesji jako elementu o istotnym znaczeniu w debacie publicznej. Jedną z ważnych form zabrania głosu w toczącym się obecnie dyskursie jest upowszechnianie stanowiska Komitetu Biotechnologii ‒ "Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa”.

Koszty organizacji konferencji włącznie z kosztami podróży i pobytu wykładowców zagranicznych zostały pokryte przez PAN, natomiast wszelka praca organizacyjna, jak i przygotowanie wykładów, zostało wykonane społecznie.

Opracował

Tomasz Twardowski

Przewodniczący Komitetu Biotechnologii

15.05.2012

dsc_0017dsc_0026dsc_0029dsc_0073dsc_0074dsc_0077dsc_0087dsc_0096dsc_0103dsc_0113dsc_0119dsc_0131dsc_0134dsc_0143dsc_0146dsc_0164dsc_0177dsc_0191