W ramach konsultacji społecznych dot. nowelizacji ustawy "O GMO" (http://legislacja.gov.pl/lista/2/projekt/37754/katalog/37758) Komitet Biotechnologii PAN wystosował do Ministerstwa Środowiska następującą opinię dotyczącą udostępnionego projektu:

Uwagi nt. projektu nowelizacji ustawy „O GMO” z 18.03.2012r.

 

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych („O GMO”), zawiera odstępstwa od przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Błędem merytorycznym jest stwarzanie osobnych reguł prawnych dla mikroorganizmów (GMM) oraz pozostałych organizmów (GMO). Projekt ten ma kilka poważnych wad:

  • W kwestii gospodarczego wykorzystania GMO nie opiera się na przesłankach merytorycznych i aktualnym stanie wiedzy, a jedynie na potocznych opiniach społecznych.
  • Jego wprowadzenie będzie skutkować dyskryminacją ważnej części gospodarki narodowej, a zwłaszcza rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w warunkach konkurencji rynkowej.
  • W zasadniczym stopniu będzie ograniczał krajowe prace badawcze w zakresie inżynierii genetycznej organizmów wyższych, a w gospodarce będzie hamował wprowadzanie innowacji zastępujących chemizację .
  • Będzie silnie ograniczał rozwój biogospodarki uznanej przez Komisję UE za klucz do postępu.

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk przedstawił w lutym 2012 r. „stanowisko”, w którym jednoznacznie stwierdziliśmy, że brak jest merytorycznych, opartych na badaniach naukowych przesłanek przemawiających za szkodliwością GMO dla ludzi czy też środowiska. Przedłożony do oceny projekt nowelizacji nie spełnia postulatów środowiska naukowego oraz jest sprzeczny ze stanem wiedzy i regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Jako Komitet Biotechnologii PAN, zgłaszamy naszą gotowość do aktywnego włączenia się do prac nad nowelizacją ustawy w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Komitet Biotechnologii PAN