Dnia 7 maja 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się wspólne posiedzenie naukowe Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii oraz Komitetu Nauk Neurologicznych pod tytułem Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii, które obejmowało omówienie stanu badań i rozwoju technologiinad KM w Polsce przez najlepszych specjalistów i zakończyło się przyjęciem dwóch ważnych dokumentów.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Biotechnologii Prof. Tomasz Twardowski, który przewodzenie w części merytorycznej przekazał Profesorom Józefowi Dulakowi i Ryszardowi Słomskiemu (przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka PAN). W czasie sesji naukowej wykłady wygłosili: Prof. Józef Dulak (Komórki macierzyste w medycynie), Prof. Anna Ciemerych-Litwinienko (Komórki macierzyste: terminologia a rzeczywistość), Prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak („Klasyczne” i eksperymentalne zastosowanie szpikowych komórek macierzystych w terapii), Prof. Maciej Kurpisz (Próby kliniczne z użyciem komórek macierzystych pochodzenia mięśniowego w medycynie regeneracyjnej), Prof. Krystyna Domańska-Janik (Komórki macierzyste w terapii schorzeń neurologicznych – problemy praktyczne i etyczne), Prof. Leonora Bużańska (Inżynieria tkankowa na świecie i w Polsce), Prof. Maciej Wiznerowicz (Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste – nie tylko medycyna regeneracyjna).

Następnie odbyła się dyskusja prowadzona przez prof.prof. Krystynę Domańską-Janik i Józefa Dulaka. Świadomi szans i nieporozumień związanych z komórkami macierzystymi zebrani postanowili wyrazić wspólne stanowisko zebranych komitetów (tekst stanowiska). W duchu tez zawartych w stanowisku postanowiono również o wspólnym wystąpieniu do Komitetu Sterującego programu strategicznego STRATEGMED (NCBiR) o uaktualnienie tematyki badawczej dla planowanych konkursów w medycynie regeneracyjnej o badania nad indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (tekst wystąpienia).

Na zakończenie Prof. Maria Skup z prezydium Komitetu Neurobiologii PAN wystąpiła z podsumowaniem i wnioskami z sesji.