WYNIKI z roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017!!!

Fundacja im. Prof. Wacława Szybalskiego wraz z Komitetem Biotechnologii PAN, w trosce o rozwój nauki polskiej  ustanowili nagrody im. Profesora, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach.

A. Główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym.

B. Mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana również przez Fundację im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku.

REGULAMIN

Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

(1)

Komitet Biotechnologii PAN ustanowił w roku 2012 Nagrodę im. Prof. Wacława Szybalskiego w wysokości 20 000,00 zł.

 

(2)

Nagroda będzie przyznawana corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a pierwszym lub korespondencyjnym autorem musi być naukowiec polski w wieku do 35 lat. Prace prezentujące dane uzyskane wyłącznie w wyniku analizy in silico danych literaturowych lub własnych, lecz nie zawartych w pracy konkursowej, nie będą uwzględniane w kwalifikacji. Nie będą także uwzględniane żadne prace przeglądowe, monografie, rozdziały książek, doniesienia konferencyjne itp.

(3)

Prace do postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać zgłoszone przez:

- Radę Wydziału w którym badacz jest zatrudniony;

- członków Komitetu Biotechnologii PAN,

- członków PAN, nie będących członkami KB, a pracujących w dziedzinie nauk o życiu,

- członków Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego,

- opiekuna naukowego młodego badacza,

- młodego badacza; w tym przypadku do zgłoszenia powinna być dołączona opinia autora korespondencyjnego zgłaszanej publikacji opisująca wkład młodego badacza w opisane badania i przygotowanie publikacji.

Do zgłoszenia przygotowanego przez Radę Wydziału, członka Komitetu Biotechnologii, członka PAN, członka Zarządu Fundacji lub opiekuna naukowego młodego badacza powinna być dołączona opinia opisująca wkład młodego badacza w opisane badania i przygotowanie publikacji,

(4)

Komitet Biotechnologii PAN i Zarząd Fundacji powołają Komisję ds. Nagrody, w skład której wejdzie: 4 członków KB i 3 członków wybranych przez Zarząd Fundacji. Komisja wybierze ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i jej Sekretarza.

I etap konkursu

Sekretarz Komisji sporządza listę prac podlegających dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (spełniających warunki formalne sformułowane w p. 2 i p. 3 niniejszego regulaminu). Lista ta powinna zawierać pełną bibliografię każdej pracy, IF czasopisma, określenie Q w dziedzinie w której jest ona najwyższa oraz punktację czasopisma wg kryteriów MNiSW.

II etap konkursu

Wytypowanie najlepszej spośród prac jest zadaniem siedmioosobowej Komisji ds. Nagrody.

Komisja obraduje niejawnie w kolejnych etapach postępowania organizowanego przez przewodniczącego. Prace Komisji obejmują:

  1. (1)wytypowanie przez każdego członka Komisji 10%, w jego ocenie, najlepszych publikacji spośród prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu, bez sporządzania ich rankingu,
  2. (2)przygotowanie przez przewodniczącego listy do 10 publikacji wskazanych przez wszystkich członków Komisji, a gdyby takich nie było, to przez co najmniej trzech członków komisji (do 10 prac),
  3. (3)ocenę punktową wartości merytorycznej prac wytypowanych w p. 2. w skali 1-10

( przewodniczący dostarcza na tym etapie członkom Komisji odbitki prac; pdf lub odbitka drukowana),

  1. (4)podsumowanie punktowej oceny prac i wyłonienie „zwycięzcy”.

 

Członek Komisji ds. Nagrody nie uczestniczy w ocenie pracy, której on sam lub jego bezpośredni podwładni są współautorami (na poziomie Zakładów lub równorzędnychch jednostek). W takim przypadku sumę punktów przyznanych pracy przez pozostałych członków Komisji powiększa się o średnią tych ocen.

 

(5)

Ustalenia Komisji Nagród przekazywane są Przewodniczącemu Komitetu Biotechnologii PAN i następnie zatwierdzane na Posiedzeniu Komitetu.

 

(6)

Zarząd Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego podejmuje decyzję o wypłacie gratyfikacji finansowej w związku z Nagrodą.

Terminarz:

  1. Elektroniczne zgłaszanie prac do Nagrody - do 31 lipca roku bieżącego za prace opublikowane w roku poprzednim.
  2. Przygotowanie listy prac spełniających warunki formalne do końca kwietnia maja roku bieżącego za prace opublikowane w roku poprzednim.
  3. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu zgłaszania prac.
  4. Decyzja o terminie i formie ogłoszenia wyników będzie corocznie podejmowana przez Komitet Biotechnologii PAN.

Regulamin zatwierdzony został jednogłośnie przez Komitet Biotechnologii PAN poprzez głosowanie elektroniczne zakończone w dniu 18 stycznia 2013 oraz przez Zarząd Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego poprzez głosowanie elektroniczne zakończone w dniu 28 stycznia 2013 (uchwała nr 1/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku).