W tegorocznej edycji konkursu AgroBioTop laureatem został dr hab. Miłosz Ruszkowski, kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej Eukariontów w IChB PAN. Celem nagrody AgroBioTop jest uznanie osiągnięcia wybitnych młodych uczonych, których badania przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych oraz wniosły wkład w rozwój rolnictwa. W tegorocznej edycji szczególny nacisk położony był na wyróżnienie osiągnięcia, który przyczynia się lub też może się przyczynić do wdrażania idei rolnictwa zrównoważonego.

Organizatorem konkursu jest Komitet Biotechnologii PAN, natomiast nagrodę finansuje firma Bayer.

Osiągnięcie laureata bazuje na poznaniu struktur białek roślinnych, a przez to rozszyfrowaniu ich mechanizmów funkcjonowania, regulacji i oddziaływań. Choć osiągnięcie zalicza się do badań podstawowych, silnie zaznaczony jest jego potencjał aplikacyjny na czterech szczeblach:

  1. Poznanie mechanizmów odporności roślin na stres abiotyczny wywołany suszą lub zasoleniem pozwoli np. w sposób racjonalny dokonywać selekcji mutantów bardziej odpornych na stres.

  2. Odkrycie szczegółów regulacji hormonalnej u roślin na poziomie molekularnym pozwoli na dogłębne zrozumienie procesów komórkowych zachodzących pod wpływem fitohormonów, zarówno tych występujących naturalnie jak i dostarczanych egzogennie.

  3. Dzięki zrozumieniu struktur i mechanizmów molekularnych niezbędnych enzymów roślinnych możliwe będzie stworzenie herbicydów o bardzo wysokiej specyficzności, a co za tym idzie niskich efektach ubocznych.

  4. Stworzenie odmian do fitoremediacji gruntów, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem, zanieczyszczonych metalami ciężkimi.