Warszawa/Poznań 12.12.2018r.

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk uważa za konieczną zmianę klasyfikacji dziedzin naukowych i dyscyplin, ponieważ pominięto w nich biotechnologię. Nowa klasyfikacja miała zostać dostosowana do istniejącego wykazu OECD, na który powołuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biotechnologia jest uznana przez UE jako jedna z  krytycznych technologii, niezbędna w rozwoju Gospodarki  o Obiegu Zamkniętym,  która w 80% jest zależna od rozwoju biotechnologii i  jest konieczna do zrównoważonego  rozwoju Polski. Biotechnologia to nowoczesne systemowe podejście do  lepszego i skuteczniejszego wykorzystania odnawialnych surowców, w tym ubocznych  produktów i odpadów, zapewnienia bezpieczeństwa żywności, redukcji ilości gazów cieplarnianych, zwalczania efektów zmian klimatycznych, zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i wytwarzania bioproduktów i biopochodnych.

 Najkorzystniejszym rozwiązaniem dotyczącym biotechnologii, jest utworzenie nowej dziedziny nauk biotechnologicznych obejmującej  na nowo zdefiniowane dyscypliny biotechnologii uwzględniające interdyscyplinarność i intersektorowść jak i skale oddziaływania od nano do makro. Sugerowane rozwiązanie odzwierciedli aktualne trendy gospodarcze i naukowe, zmierzające do szerokiego wykorzystania narzędzi biotechnologicznych w rolnictwie, przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. 

Ze względu na to, że w aktualnym wykazie dziedzin i dyscyplin naukowych zabrakło biotechnologii, doszło do kuriozalnej sytuacji prowadzącej w konsekwencji do tego, iż biotechnolodzy (blisko 300 samodzielnych pracowników naukowych i ok. 10 000 studentów) pozostaną bez swoich reprezentantów w ciałach doradczych i opiniujących. Zmarginalizuje to znaczenie prowadzonych przez biotechnologów badań i ograniczy ich finansowanie. Biotechnologia to m.in. szansa na uniezależnienie polskiego rynku farmaceutyków od zagranicznych koncernów.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wielokrotnie informowało o konieczności rozwoju biotechnologii w naszym kraju poprzez utworzenie nowych struktur badawczych i zwiększenie źródeł finansowania projektów (MNiSW, 27.12.2017).

Znaczenie biotechnologii podkreślane jest na wszystkich kongresach naukowych - w bieżącym roku na Europejskim Kongresie Biotechnologii (Genewa, 1-4.07.2018). Również Organizacja Narodów Zjednoczonych na oficjalnych spotkaniach ekspertów omawia nowe osiągnięcia biotechnologii i wskazuje na ich znaczenie dla rozwoju i przyszłości gospodarki (Genewa, 7-16.08.2018). Polscy uczeni zapraszani są na te kongresy, a przedstawiane przez nich wyniki cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

Bez wyodrębnionej dziedziny i dyscypliny, biotechnologia straci w naszym kraju na znaczeniu, podczas gdy zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, jest ona postrzegana jako jedna z zasadniczych dziedzin dla rozwoju nauki i gospodarki.

Nowy podział dyscyplin naukowych, gdzie nawet jest dyscyplina "prawo kanoniczne", znajdziesz klikając na ten link.