Tomasz Twardowski 10.07.2016

Sprawozdanie ECB2016

European Congress Biotechnology European Federation of Biotechnology 3-6.-07.2016, Kraków

European Congress Biotechnology odbył się 3-6.07.2016, w Krakowie [ECB2016]. Kongres był zorganizowany przez European Federation of Biotechnology oraz Komitet Biotechnologii PAN, natomiast technicznymi realizatorami ECB2016 były Targi w Krakowie [TwK] oraz londyńska firma TFI. W  ECB2016 uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób, natomiast  naukowców zarejestrowanych było ponad 860. Uczestnicy  reprezentowali 63 kraje ze wszystkich  kontynentów. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Polska [220 uczestników], następnie Niemcy [56], Brytyjczycy [55]. W  trakcie Kongresu przedstawiono 2 wykłady otwarcia i  jeden zamknięcia, 20 wykładów plenarnych oraz ponad 200 krótkich doniesień ustnych i ok. 400 komunikatów posterowych.

Największym wyróżnieniem ECB2016 były honorowe patronaty Prezydenta RP, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz  JM Rektora Uniwersytetu jagiellońskiego.  Te patronaty w doskonały sposób ilustrowały znaczenie  biotechnologii w rozwoju gospodarki narodowej.

Podstawowe zadanie ECB2016 – prezentacja osiągnięć  naukowych – to ogromny sukces. W zał. przedstawiam  szczegółowy program naukowy ilustrujący tematykę naukową Kongresu. W szczególności  chciałbym zwrócić uwagę na  wykłady plenarne: Emanuelle Charpentier omawiałą zagadnienia  dotyczące CRISOR/Cas90 oraz Patrick Schnable prezentujący problematykę biotechnologii roślin.

W kompleksie zagadnień dyskutowanych bardzo istotne  miejsce zajmuje biogospodarka, bowiem biotechnologia jest podstawą bioekonomii, a zwłaszcza „circular economy”.  Zarówno zagadnienia biotechnologii przemysłowej, jak i medycznej czy rolniczej  jednoznacznie opierają się na surowcach odnawialnych i wykorzystaniu metod biologicznych do produkcji dóbr i usług.  Realizacja zadań wynikających z programu Horizon2020 nakreślonego przez Komisję Europejską wymaga  oparcia nowoczesnego przemysłu na osiągnięciach naukowych.

Z całym naciskiem należy podkreślić  bardzo aktywny udział polskich naukowców w programie naukowym Kongresu. Polscy uczeni przygotowali 4 sesje i trzy wydarzenia satelitarne, oraz przewodniczyli 6 sesjom naukowym, jak również  wygłosili 3 wykłady plenarne oraz ok. 25  krótkich komunikatów. Niewątpliwie była  to bardzo istotna promocja polskiej nauki. Podkreślić należy również fakt zorganizowania tak ważnego  wydarzenia naukowego, o zasięgu nie tylko europejskim, w polskim środowisku – w Krakowie.  Z pewnością liczne uczestnictwo polskich naukowców  było możliwe dzięki wynegocjonowaniu  o 50% obniżonej opłaty  rejestracyjnej.

Kontynuacją ECB2016 będzie Kongres Eurobiotech2017, zaplanowany w Krakowie w terminie 11-14.09.2017. Także w odniesieniu do przyszłorocznego Kongresu  problem bioekonomii jako koncepcji rozwoju gospodarki narodowej  będzie dominująca. W trakcie  tegorocznego Kongresu odbyło się pierwsze posiedzenie  Komitetu  Naukowego i Organizacyjnego Eurobiotech2017.

Dla sukcesu naukowego ECB2016 zasadnicze znaczenie miała sprawna organizacja, bardzo dobre zaplecze [logistyka konferencji] oraz atmosfera ośrodka akademickiego jakim jest Kraków. Ogromna zasługa w zabezpieczeniu  doskonałej logistyki ma krakowska firma  Targi w Krakowie [TwK], właściciel nowoczesnego centrum konferencyjnego ExPo, w którym realizowane były obrady  ECB2016. Podkreślić również należy istotną pomoc finansową Uniwersytetu jagiellońskiego, US Department of Agriculture  oraz Polskiej Akademii Nauk.

Kolejny Kongres ECB2018 planowany jest 1-4 lipca, 2018r., w Genewie, Szwajcaria.

W przeddzień ECB2016 [czyli 2.06.2016r.] odbyło się posiedzenie plenarne European Federation of Biotechnology połączone z wyborami do władz [Executive Board, ExBo EFB] na kolejną kadencje, 2016 -2018. Ponownie zostałem wybrany do władz EFB.  Nowy Zarząd [ExBo] postanowił korespondencyjnie  kontynuować dyskusje  nt. sposobów realizacji zadań EFB. W trakcie pierwszego posiedzenia nowego ExBo, które odbyło się bezpośrednio po ECB2016, bardzo wysoko oceniono program naukowy Kongresu i wyrażono duże uznanie dla sprawnego przygotowania  ECB2016.