Dnia 7 maja 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się wspólne posiedzenie naukowe Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii oraz Komitetu Nauk Neurologicznych pod tytułem Komórki macierzyste w Polsce – możliwości i problemy w badaniach i terapii, które obejmowało omówienie stanu badań i rozwoju technologiinad KM w Polsce przez najlepszych specjalistów i zakończyło się przyjęciem dwóch ważnych dokumentów.

Rozpoczynamy publikację elektronicznego pisma, które ma być przestrzenią do swobodnej, ale i rzeczowej refleksji dla wszystkich, którzy interesują się sprawami nauki, chcą zająć stanowisko i zabrać głos w ważnych dla nauki sprawach - "Panorama PAN".

Czasopismo „Panorama PAN” odpowiada na potrzebę szybszego reagowania na zmiany zachodzące w świecie współczesnej nauki. Ma także promować Polską Akademię Nauk, przede wszystkim jako instytucję, we wszystkich aspektach jej działania naukowego, organizacyjnego i publicznego. Będzie prezentować działalność nie tylko organów centralnych PAN, ale także placówek i komitetów PAN działających na terenie kraju. Będzie się również wypowiadało w sprawach prawnych, finansowych i organizacyjnych życia naukowego w Polsce.

Przekazujemy państwu najnowszy raport o powierzchni i strukturze upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie na świecie pt. "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012", autorstwa Clive'a James'a, dyrektora instytutu - International Service for the Acquisition of Agri-biotech (ISAAA). ISAAA to niezależna, pozarządowa organizacja zajmująca się analizą rynków rolnych na całym świecie. Propaguje ona uprawy biotechnologiczne, które mogą przyczynić się do zmniejszenia głodu i ubóstwa. Najnowszy raport ISAAA 2012, nr 44, przedstawia zmiany, jakie dokonały się w strukturze i powierzchni światowych upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie w 2012 roku. Według raportu, powierzchnia upraw GM wzrosła o 6% dochodząc do 170 milionów hektarów. Do zmian tych przyczynili się głównie, bo aż w blisko 90%, rolnicy posiadający niewielkie gospodarstwa z krajów rozwijających, się takich jak Chiny czy Indie.

banner

On behalf of the Congress Organizing Committee it is our great pleasure to invite you to the 5th edition of the EUROBIOTECH 2013 Congress, which take place in Krakow, 8th-11th October, 2013. So far the Eurobiotech Conferences have focused attention on the latest achievements in the field of biotechnology. The subject of the 5th Conference will be issues  concerning “White“ and  “Green” biotechnology as well as legal matters a connected with taking out a patent on biotechnological inventions.

The organizers of the 5th   Eurobiotech 2013 Conference are: Agricultural University in Krakow, the Jagiellonian University, Cracow University of Technology, Biotechnology Committee of Polish Academy of Sciences, Polish Federation of Biotechnology, Cluster LifeScience Krakow and Targi w Krakowie Ltd.

Dnia 13.03.2013 br. przedstawiciele PAN w osobach Profesorów Jerzego Duszyńskiego (dziekan Wydziału II), Piotra Węgleńskiego, Stefana Malepszego i Tomasza Twardowskiego, zostali zaproszeni do Kancelarii Prezydenta  RP w celu przedstawienia naszego stanowiska w sprawie  postępu  i  dalszych prac  w zakresie legislacji  inżynierii genetycznej. Profesorowie przedstawili stanowisko środowisk naukowych w tej sprawie, wyrażone wcześniej uchwałą Prezydium PAN i złożyli stosowny list (czytaj poniżej) poparty przez ponad 100 reprezentantów środowiska biotechnologicznego. Jednakże należy sądzić, że Kancelaria  prezentuje stanowisko nadrzędności  opinii społeczeństwa  obywatelskiego w relacji do ocen ekspertów. W tej sytuacji najważniejszym zadaniem dla nas  wszystkich pozostaje  powszechna popularyzacja  i edukacja społeczna.

Podkategorie