Regulamin Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk

 § 1
Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu "Komitetem", współpracuje z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

 § 2
Komitet swym zakresem działania obejmuje biotechnologię (wraz z naukami pokrewnymi takimi jak np. biochemia, biofizyka, chemia bioorganiczna, genetyka czy mikrobiologia) oraz jej zastosowania w technice i w innych działach gospodarki narodowej; pełni także funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) oraz Komitetu Narodowego ds. współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (EFB).

 § 3
Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:
1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie w zakresie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie.
2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radą Główną Instytutów Badawczych w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i przez jeden z organów Polskiej Akademii Nauk.
4. Współdziałanie w upowszechnianiu i popularyzacji wyników prac naukowych i wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie; organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych, również o charakterze interdyscyplinarnym, mających ścisły związek z zakresem działań Komitetu.
5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, jednego z organów Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz i opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju, w miarę potrzeby z uwzględnieniem prawno-społecznych uwarunkowań opiniowanej problematyki.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w obszarze nauk reprezentowanych w Komitecie.
7. Analiza i ocena programów nauczania; wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących rozwój i udział w życiu naukowym kraju młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu.
8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi w obszarze nauk reprezentowanych w Komitecie, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) oraz Komitetu z Europejską Federacją Biotechnologii (EFB), a w szczególności:

a/ koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z ICGEB oraz EFB;
b/ organizowanie konferencji naukowych w zakresie problematyki wchodzącej w zakres programów naukowych ICGEB oraz EFB;
c/ propagowanie na forum w/w organizacji naukowych osiągnięć polskiej nauki i upowszechnianie w kraju programu działania ICGEB oraz EFB;
d/ wnioskowanie o udziale i składzie delegacji na kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami ICGEB oraz EFB;
e/ wysuwanie przedstawicieli nauki polskiej do władz ICGEB oraz EFB.

9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych.
10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków o nagrody naukowe z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
13. Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 § 4
1. W skład Komitetu wchodzi do 30 specjalistów określonych dyscyplin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, wyłonionych w wyniku wyborów i powoływanych przez dziekana wydziału. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk i członkowie Akademii Młodych Uczonych odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu.
2. Komitet może dokooptować do swojego składu, w drodze wyboru przez pierwsze zebranie plenarne, do 10 specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki w obszarze reprezentowanej problematyki. Wymienionych specjalistów powołuje dziekan wydziału na wniosek Komitetu.

 § 5
1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa "Regulamin trybu wyborów członków Komitetu Naukowego i jego organów", uchwalony przez Prezydium Akademii (uchwała nr 28/2011 z dnia 26.05.2011).
2. Powołanie składu osobowego Komitetu następuje na okres czteroletniej kadencji władz Akademii. Kadencja członków Komitetu i jego organów rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu.
3. Skład osobowy Komitetu powołuje dziekan wydziału.

 § 6
Organami Komitetu są:
1. Przewodniczący Komitetu,
2. Prezydium Komitetu.

 § 7
1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

a/ Przewodniczący i jego zastępcy (dwie osoby),
b/ Sekretarz,
c/ Inne osoby wybrane przez zebranie plenarne Komitetu w liczbie nie większej niż 7.

W skład Prezydium, mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu w danej kadencji.
2. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana wydziału.
3. Na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji wybierani są ponadto zastępcy przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie Prezydium Komitetu. Zebranie wybiera również Komisję Wyborczą i powołuje przewodniczących Komitetów Narodowych ds. współpracy z ICGEB oraz z EFB.
4. Komitet może powołać uchwałą zebrania plenarnego wewnętrzne jednostki organizacyjne, takie jak sekcje, komisje oraz zespoły, których skład i funkcje są związane z konkretnymi zadaniami realizowanymi przez Komitet.
5. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas działania. Uchwała ta wymaga akceptacji Wiceprezesa PAN nadzorującego działalność Komitetów.
6. Do sekcji i komisji wchodzą wyłącznie członkowie Komitetu, natomiast w skład zespołów mogą wejść również osoby spoza Komitetu. Przewodniczącym Zespołu może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu

 § 8
1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komitetu może zwołać zebranie plenarne lub posiedzenie Prezydium Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu.
3. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.

 § 9
1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Zebrania Prezydium Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się drogą korespondencyjną z użyciem poczty elektronicznej.
3. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków Komitetu, którzy ukończyli 75 lat życia. W uzasadnionych przypadkach głosowania mogą odbywać się drogą korespondencyjną z użyciem poczty elektronicznej.
4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.
5. Zebrania plenarne Komitetu podejmują uchwały w sprawach będących w obszarze dyscyplin reprezentowanych przez Komitet, a w szczególności dotyczących:

a/ polityki naukowej i legislacyjnej państwa;
b/ współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi i organizacyjnymi;
c/ oceny jednostek naukowych, programów badawczych i wydawnictw naukowych;
d/ oceny programów nauczania i rozwoju młodej kadry naukowej;
e/ współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi;
f/ opiniowania wniosków o nagrody naukowe.

 § 10
1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 § 11
Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządzany jest protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

 § 12
Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

 § 13
1. Wydawnictwem Komitetu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN jest kwartalnik „Biotechnologia – Przegląd Informacyjny".
2. Przewodniczącego Rady Programowej i Redaktora Naczelnego kwartalnika „Biotechnologia – Przegląd Informacyjny", na wniosek Przewodniczącego Komitetu, powołuje dziekan wydziału. Wniosek Przewodniczącego wymaga uzgodnienia z Prezydium Komitetu Biotechnologii i z Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
3. Członków Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu w uzgodnieniu z Prezydium Komitetu Biotechnologii i Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

 § 14
Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 § 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez odpowiedniego Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.