MISJA, STRATEGIA i REALIZACJA

WYDZIAŁU II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN

1.Misja:

Wspomaganie jednostek Wydziału w osiąganiu doskonałości naukowej z zachowaniem standardów etycznych;

Promowanie postępu w naukach przyrodniczych, wspieranie   doskonałości w tej dziedzinie nauk w kraju i upowszechnianie osiągnięć wybitnych polskich uczonych;

Formułowanie i przekazywanie opinii dotyczących tych kwestii z życia społeczno-gospodarczego, dla których niezbędna jest rzetelna i obiektywna wiedza z zakresu nauk przyrodniczych.

2. Cele strategiczne:

Wzmacnianie międzynarodowej pozycji i konkurencyjności jednostek naukowych Wydziału i polskich uczonych;

Zwiększenie opiniotwórczej roli naukowców w społeczeństwie;

Wzmocnienie i rozwój potencjału badawczego nauk o życiu.

3. Program działań:

Porównawcza ocena tematyki, osiągnięć i potencjału badawczego instytutów naukowych w celu ich optymalizacji i udoskonalenia;

Wsparcie starań na rzecz strategicznego partnerstwa z organizacjami naukowymi działającymi w państwach UE;

Wsparcie systemowe w porozumieniu z jednostkami w poprawie sposobów zarządzania, w tym w obszarze polityki kadrowej, gospodarki finansowej i pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich oraz polityki promocyjnej;

Wspieranie programów nowych inwestycji w infrastrukturę badawczą;

Analiza spraw majątkowo-własnościowych w jednostkach i działanie na rzecz ich uporządkowania;

Promowanie i doskonalenie form wypowiadania się w sprawach istotnych dla nauki oraz społeczeństwa, mieszczących się w ramach kompetencji Wydziału.

(Dokument powstał po zebraniu plenarnym Wydziału II PAN, które odbyło się 29.11.2013 r.)