Cele i zadania biotechnologii przemysłowej

Za strategiczne tematy badań naukowych i prac rozwojowych zmierzającym do rozwoju biotechnologii przemysłowej w najbliższych latach uznano:

  1. Unikatowe i ulepszone biokatalizatory, metabolity i mikroorganizmy nowej generacji jako niezbędne narzędzia w bioprocesach.
  2. Produkcja biomateriałów i polimerów biodegradowalnych.
  3. Zintegrowane biorafinerie - bioprocesy dla nowej generacji biopaliw ciekłych i gazowych oraz odzysku składników o wartości dodanej z produktów ubocznych i odpadów oraz metody biotechnologii przemysłowej dla zrównoważonego rozwoju.

Celem poszczególnych tematów jest:

Ad 1) Wykorzystanie metod współczesnych nauk biologicznych w celu otrzymania nowych preparatów enzymatycznych oraz szczepów drobnoustrojów do wytwarzania różnorodnych produktów. Szczegółowe zadania obejmują m.in. otrzymywanie czystych enancjomerów dla przemysłu farmaceutycznego, produkcję składników żywności funkcjonalnej; wytwarzanie tanich i łatwych w obsłudze biosensorów do wykorzystania w diagnostyce żywności i ochronie środowiska oraz opracowanie nowych technologii ochrony środowisk.

Ad 2) Opracowanie nowych technik wytwarzania biomateriałów oraz udoskonalenie technik obecnie wykorzystywanych. W szczególności chodzi tu o produkcję kwasu mlekowego i jego polimerów a także mikrobiologiczne wytwarzanie innych polihydroksykwasów, intensyfikację mikrobiologicznego wytwarzania celulozy i zastosowań mikrobiologicznej celuloz w medycyno raz otrzymywanie nowych materiałów z chitozanu i jego pochodnych oraz z pochodnych skrobi.

Ad 3) Opracowanie i wykorzystanie w praktyce kompleksowych technologii mikrobio-logicznych do przetwarzania surowców roślinnych oraz odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego do wytwarzania energii oraz półproduktów do dalszego przerobu dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i pokrewnych. Za najważniejsze zadania w tym obszarze uznano: udoskonalenia enzymatycznej hydrolizy surowców celulozowych, pozyskanie nowych drobnoustrojów do fermentacji hydrolizatów celulozowych, stworzenie nowych odmian roślin energetycznych o ulepszonych cechach technologicznych do wykorzystania jako surowiec w biorafineriach, badania nad jednoczesnym scukrzaniem i fermentacją surowców celulozowych, opracowanie nowych, wysokosprawnych bioreaktorów do produkcji biopaliw gazowych i ciekłych oraz opracowanie nowych biotechnologii otrzymywania półproduktów dla przemysłu chemicznego.